Truyền thông tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình về Dân số và phát triển năm 2023

Nghị quyết 21-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác trong tình hình mới chỉ rõ: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

Truyền thông tại xã Minh Cầm

Để phát huy hiệu quả về các hoạt động truyền thông về Dân số và phát triển những, ngày cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện về Dân số và phát triển. Mục đích tăng cường, phát huy hiệu quả các nội dung chính sách dân số, sử dụng các dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe vị thành niên/thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tại các hộ gia đình, các đồng chí lãnh đạo Phòng Dân số cùng các thành viên trong tổ đã đến tận hộ gia đình thăm hỏi sức khỏe, điều kiện kinh tế gia đình đồng thời lồng ghép truyền thông về chính sách dân số, nắm được tâm tư nguyện vọng và vận động người dân thực hiện tốt chính sách dân số với mục tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên để hướng tới ổn định mức sinh, nâng cao chất lượng dân số góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch dân số năm 2023.

Trong thời gian tới Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông theo Chương trình công tác năm 2023 và căn cứ tình hình phù hợp với thực tế địa phương, hướng tới mục tiêu dân số và phát triển trong tình hình mới./.

Một số hình ảnh truyền thông tại các xã trên địa bàn huyện

Viết – đăng bài

Đàm Phụ – Đinh Cao

(Lượt xem 34, hôm nay 1)