Rà soát số liệu dân số năm 2023

Để đảm bảo tính chính xác, sát thực và khớp số liệu báo cáo dân số giữa phần mềm kho dữ liệu điện tử, báo cáo giấy và số liệu của cơ quan thống kê cùng cấp, từ cuối tháng 8 đầu – tháng 9/2023, Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ đã tiến hành triển khai thực hiện hoạt động rà soát số liệu Dân số – KHHGĐ, kiểm tra mức độ chính xác các thông tin đã rà soát trên sổ A0 vào kho dữ liệu điện tử (Mis2021) của 7 xã trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng thu thập, rà soát, đối chiếu các thông tin, số liệu báo cáo thống kê chuyên ngành quản lý và điều hành công tác Dân số – KHHGĐ, phục vụ việc in mới sổ A0 do cộng tác viên quản lý trong giai đoạn mới 2021-2025.

Đoàn công tác tại xã Đạp Thanh

 Phòng Dân số Truyền thông và giáo dục sức khỏe, Trung tâm y tế huyện đã trực tiếp xuống tận nhà hộ dân, kiểm tra ngẫu nhiên các thông tin từng hộ gia đình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thông tin biến động chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ nhằm bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào của kho dữ liệu điện tử khi tiến hành đổi sổ A0.

Đoàn công tác tại xã Lương Mông

Với việc triển khai kịp thời, chính xác công tác đổi sổ A0 trên địa bàn huyện Ba Chẽ không chỉ nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành công tác Dân số trong giai đoạn mới, mà còn góp phần hoàn thiện kho dữ liệu điện tử về dân số của huyện, tạo nhiều thuận lợi trong quản lý dữ liệu dân số và là cơ sở quan trọng phục vụ việc hoạch định chính sách, xây dựng chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của huyện./.

Đàm Phụ & Đinh Cao

(Lượt xem 28, hôm nay 1)