Phòng Tài Chính Kế Toán

Phòng Tài Chính  Kế Toán

Kế toán trưởng: Nguyễn Kim Văn

Bằng cấp: Cao đẳng kế toán

Phó trưởng phòng TCKT: Đàm Văn Nồng

Bằng cấp: Dược sĩ CKI

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm Y tế thực hiện chức năng quản lý về công tác Tài chính kế toán; công tác Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế của đơn vị.

Phòng Tài chính kế toán chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Tài chính kế toán, công tác Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế của Trung tâm theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế.

2.1. Công tác tài chính, kế toán:

–  Căn cứ chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của đơn vị và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của đơn vị.

– Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hànhchính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của đơn vị.

– Theo dõi và quản lý tài sản công được nhà nước giao cho Trung tâm quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các Khoa, phòng, trạm Y tế trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cơ quan quản lý tài chính nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tố chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.

– Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của nhà nước; tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính và kế toán trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt để áp dụng thống nhất trong toàn đơn vị.

– Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành; tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể về tài chính, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

–  Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

2.2. Công tác Dược:

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về toàn bộ công tác dược trong Trung tâm.

– Lập kế hoạch, cung ứng và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm và các trạm y tế trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý và công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tại, thảm họa.

– Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản thuốc, hóa chất, y dụng cụ đúng các quy chế chuyên môn.

– Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn Trung tâm.

– Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.

– Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa lâm sàng, trạm y tế trong Trung tâm.

– Thực hiện công tác dược lâm sàng, tham gia hội chẩn khi được yêu cầu, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia bình bệnh án trong các buổi sinh hoạt khoa học của Trung tâm, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

– Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc.

– Cấp phát thuốc theo đơn.

– Phối hợp cùng Khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS – Y tế công cộng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng phân phối sử dụng vaccine, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên và dịch vụ;

– Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và phối hợp với các bộ phận liên quan về triển khai công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm…

2.3. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2.4. Tham gia công tác đoàn thể, tham dự các hội nghị, học tập, bồi dưỡng triển khai nghị quyết…

2.5. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

(Lượt xem 924, hôm nay 1)