Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Tổ chức Hành chính

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tình

Bằng Cấp: Cử nhân YTCC

Phó trưởng phòng: Lâm Thu Hạnh

Bằng Cấp: Bác sĩ CKI

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Tổ chức Hành chính là tổ chức thuộc Trung tâm Y tế Ba Chẽ, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác về công tác kế hoạch; quản lý chất lượng; tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; chế độ chính sách; chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế; báo cáo thống kê; bảo vệ chính trị nội bộ; Tham mưu thực hiện công tác công nghệ thông tin, quản lý Trang thông tin điện tử; Thực hiện công tác hành chính, quản trị.

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ – Tổ chức Hành chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Trung tâm Y tế.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác kế hoạch:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chung của Trung tâm và bảo đảm cải tiến chất lượng Trung tâm. Xây dựng các chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng Trung tâm. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng tại Trung tâm và tổ chức đánh giá chất lượng Trung tâm theo tiêu chí. Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm.

– Thực hiện đầy đủ, chính xác công tác báo cáo thống kê theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo đơn vị và cấp trên.

2.2. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm và là đấu mối triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ Quản lý chất lượng Trung tâm theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế.

2.3. Công tác tổ chức:

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế và tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. Theo dõi, quản lý công tác tổ chức các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc.

– Phối hợp với các phòng chức năng: Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của ngành; tham mưu xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các khoa, phòng thuộc Trung tâm.

– Tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm và thực hiện các quy định hiện hành trong quản lý và sử dụng chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và phân cấp quản lý.

2.4. Công tác quản lý nhân lực và công tác cán bộ:

– Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của đơn vị theo phân cấp của ngành.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, ngoại ngữ, quản lý, chuyên môn…; trình Sở Y tế quyết định thủ tục xét cử cán bộ, viên chức, lao động đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn (Đại học, sau đại học…).

– Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh viên chức y tế theo quy định.

– Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Trung tâm theo phân cấp quản lý.

– Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực, tiếp nhận, điều động… theo quy định và phân cấp.

– Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức, lao động Trung tâm Y tế và hướng dẫn đánh giá viên chức, người lao động, bổ sung lý lịch viên chức, người lao động hàng năm.

2.5. Chế độ chính sách, tiền lương:

– Tham mưu thực hiện và bổ sung chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động về chế độ, chính sách, tiền lương.

– Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về nâng bậc lương (thường xuyên và trước thời hạn đối với viên chức, người lao động theo thẩm quyền được phân cấp. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức, người lao động theo phân cấp.

2.6. Tham mưu tổng hợp, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Lãnh đạo Trung tâm:

– Tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm.

– Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm đến các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc.

– Tham mưu, điều phối việc thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí và phát ngôn của Trung tâm Y tế theo quy định và theo quy chế của ngành.

2.7. Thực hiện công tác công nghệ thông tin và thông tin liên lạc:

– Là đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm Y tế.

– Tham mưu và thực hiện công tác quản lý hệ thống mạng, hệ thống máy tính, máy chủ, điện thoại và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các khoa, phòng, trạm y tế đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu trong hoạt động của cơ quan.

– Tham mưu công tác quản trị trang thông tin điện tử; trực tiếp quản lý và điều phối hoạt động sử dụng hệ thống đường truyền trực tuyến phục vụ hội nghị và hoạt động hỗ trợ hội chẩn, cấp cứu y khoa từ xa (Telemedicine) trong ngành y tế.

2.8. Thực hiện công tác cải cách hành chính:

– Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Trung tâm xây dựng kế hoạch và tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

2.9. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần:

– Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, hậu cần. Bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc, phục vụ công tác cho Trung tâm Y tế.

– Đầu mối tổ chức thực hiện tiếp khách, hiếu, hỷ theo quy định của nhà nước và theo quy chế của Trung tâm Y tế. Chịu trách nhiệm tuyên truyền, trang trí, khánh tiết tại Trung tâm trong các ngày lễ, tết, tại các cuộc hội nghị, hội thảo của Trung tâm và các công việc khác có liên quan.

– Đầu mối, phối hợp với các phòng chức năng để triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa và hoạt động dân quân, tự vệ.

– Đầu mối, tổ chức mua sắm vật tư văn phòng phẩm… phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Y  tế theo quy định.

– Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hành tiết kiệm và nội quy hoạt động của Trung tâm. Đầu mối triển khai công tác đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, bình xét thi đua của Trung tâm.

2.10. Công tác quản lý tài sản, trang thiết bị:

– Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm và phối hợp cùng các bộ phận liên quan: lập kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, trang thiết bị y tế trình Giám đốc Trung tâm Y tế duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn;

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy.

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy;

–  Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong đơn vị trình Giám đốc Trung tâm Y tế;

2.11. Tham gia công tác đoàn thể, tham dự các hội nghị, học tập, bồi dưỡng triển khai nghị quyết…

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

(Lượt xem 919, hôm nay 1)